Abonnementsvilkår

Avtalevilkår for tjenester og produkter fra Monsternett

1. Om abonnementsvilkårene

Disse brukerbetingelsene gjelder mellom den som er registrert som kunde ("Kunden") og Monsternett AS (“Monsternett”) for leveranse av bestilt produkt/tjeneste.

Vilkårene gjelder for levering av alle tjenester og produkter levert av Monsternett til privat- og bedriftskunder. Disse tjenestene og produktene kan være adgang til Internett (“bredbånd”) og dets tjenester som web, e- post, fildelingstjenester, IP-telefoni og chat.

Produktet kan også inneholde tjenester utover Internettrelaterte tjenester, som, dog ikke begrenset til, telefoni-, nettverks-, konsulent- og driftstjenester.

2. Angrerett

Etter avtaleloven har private kunder rett til å gå fra avtalen innen 14 dager regnet fra leveransen er fullført og angrefristskjema er mottatt. Meldingen av angrerett bør av bevismessige hensyn være skriftlig.

De fleste tjenestene krever montasje av fagmann (montør). Disse leveransene er ikke omfattet av angrerett. Angreretten gjelder kun i tilfeller der bruk av montør ikke er påkrevet. Kunden har imidlertid mulighet til å angre frem til installasjon har skjedd.

Angreretten gjelder ikke profesjonelle kunder.

3. Fornøydgaranti

Der tjenesten er omfattet av en “100 prosent fornøyd”-garanti, har kunden mulighet til å benytte seg av denne garantien i inntil 30 dager etter installasjon. Garantien benyttes dersom kunden av en eller annen grunn ikke er fornøyd.

Dersom kunden benytter seg av garantien, vil abonnementet stenges med umiddelbar virkning etter kunden har meldt at han ønsker å benytte seg av garantien.
 

Alt utlevert utstyr skal ved slike tilfeller tilbakeleveres. Monsternett vil demontere eventuelt utvendig utstyr, med unntak av antennekabel. Eventuelt innvendig utstyr (router, strømforsyning, ekstra enheter o.l.) skal tilbakeleveres Monsternett innen rimelig tid. Om utstyret ikke leveres tilbake innen 30 dager, eller utstyret ikke er i samme stand som da det ble levert, vil kunden bli fakturert for kostnadene.

Ved å bruke fornøydgarantien vil det som hovedregel ikke være mulig for kunden å bestille tjenester fra Monsternett igjen i fremtiden, med mindre kunden kan tilfredsstillende dokumentere en endring i sitt bruksmønster som tilsier at Monsternetts tjenester nå vil dekke kundens behov. I slike tilfeller vil også fornøydgarantien falle bort ved andregangs installasjon.


 

4. Bindingstid

Bindingstid er normalt 12 måneder, med mindre annet er avtalt skriftlig. Ved å inngå bindingstid får kunden kostnadsfri installasjon, etablering, router og evt. andre produkter og tjenester fra Monsternett.

Bindingstiden starter når leveransen er fullført. Ved brudd på bindingstiden vil kunden bli fakturert med et bruddgebyr som beregnes forholdsmessig ut fra hvor mange måneder som er igjen av bindingstiden.

5. Oppsigelse

For private kunder er oppsigelsestiden 30 dager fra den dagen Monsternett mottar skriftlig oppsigelse, med mindre det foreligger annen skriftlig avtale. For bedriftskunder er oppsigelsestiden normalt tre måneder med mindre annet er skriftlig avtalt.

Abonnementstjenester blir fornyet automatisk inntil de blir sagt opp. Avtaler som er omfattet av bindingstid kan normalt ikke sies opp før bindingstiden har utløpt (se også punkt 4 om bindingstid).

Utstyr som har vært levert av Monsternett for bruk i forbindelse med abonnementet, herunder, men ikke begrenset til, antenneutstyr og nettverksutstyr, skal umiddelbart returneres til Monsternett når abonnementer avsluttet. Monsternett vil normalt nedmontere utvendig utstyr, med unntak av antennekabel, kabelklammer o.l. Kunden er ansvarlig for retur av innvendig utstyr.

 

6. Priser og fakturering

Prisen for tjenestene følger de til enhver tid gjeldende priser eller som fastsatt i egen avtale. 

Prisøkninger skal varsles minst tre måneder før ikrafttredelse. Prisøkninger kan likevel skje med kortere forhåndsvarsel dersom endringene skyldes økte offentlige avgifter, herunder merverdiavgift, eller offentlige pålegg.

Avtaler som fortsatt er underlagt bindingstid vil ikke bli omfattet av prisstigning før bindingstiden utløper, unntatt i de tilfellene stigningene skyldes offentligrettslige reguleringer eller tilfeller av force majeure.

Fakturering skjer normalt kvartalsvis på forskudd med forfallstid per 15 dager, med mindre annet er avtalt. Fakturering starter når produktet er levert Kunden eller etter nærmere avtale med Kunden. 

Ved betalingsmislighold forbeholder Monsternett seg retten til å stenge tjenesten inntil betaling skjer. Ved vedvarende betalingsmislighold forbeholder Monsternett seg retten til å si opp avtalen. Om slik oppsigelse skjer og avtalen er omfattet av bindingstid eller oppsigelsestid vil kravet gjelde frem til den dato avtalen normalt ville utløpt som følge av oppsigelsestid og/eller endt bindingstid. I tilfeller med bindingstid vil det gis en forholdsmessig reduksjon i bruddgebyret som ved ordinær oppsigelse.


 

7. Kundens plikter

Kunden er selv ansvarlig for installasjon og konfigurasjon av eget utstyr.

Enkelte tjenester kan inneholde begrensninger på tillatt lagret datamengde eller overført datamengde. Kunden står selv ansvarlig for at disse begrensningene overholdes. Monsternett står ikke ansvarlig for tap av informasjon eller tap av tilgang til tjenesten som skyldes at Monsternett iverksetter tiltak for å sikre at begrensningene blir overholdt.

Kunden forplikter seg til å oppbevare brukernavn og passord på en slik måte at ingen andre enn Kunden har tilgang til det. Ved lekkasje eller mistanke om at andre har tilganger de ikke skal ha, skal Kunden ta kontakt med Monsternett og varsle om dette.

Kunden forplikter seg til å ikke videreformidle informasjon som Kunden blir gjort kjent med gjennom forretningsforholdet, og som ikke er offentlig tilgjengelig. 

Kunden forplikter seg til ikke å foreta ulovlige eller uberettigede inntrengninger i de dataressurser tjenesten gir tilgang til. Det er heller ikke tillatt med andre forsøk på å bryte sikkerhet eller forstyrre datatrafikk gjennom tjenesten. Det er ikke tillatt å spre datavirus eller andre skadelige programmer, benytte tjenesten til reklameutsendelse via e-post, chat eller lignende.

Videre er det heller ikke tillatt å oppgi falskt navn og/eller adresse ved bruk av tjenesten. Det er strengt forbudt å utsette Monsternett for risiko for distribuerte tjenestenektangrep (DDoS) ved provoserende atferd i spilltjenester, på chattenettverk o.l.

Tjenesten kan ikke deles utenfor egen husholdning eller virksomhet, eller til andre som ikke er omfattet av avtalen, verken mot vederlag eller gratis. Tjenesten kan ikke videreselges med mindre dette er avtalt skriftlig.
 

Ved mistanke om misbruk eller for å begrense eller avverge større feilsituasjoner, vil Monsternett kunne stenge abonnementet umiddelbart. Ved misbruk av alvorlig art er vanlig praksis å stenge tjenesten og si opp abonnementet med umiddelbar virkning.

Kunden plikter å gi Monsternett nødvendige tilganger for effektiv drift og feilsøking av tjenesten.


 

8. Monsternetts plikter

Monsternett etterstreber å holde tjenesten i drift hele døgnet, året rundt. På tross av dette vil det likevel forekomme planlagte eller uforutsette driftsavbrudd som gjør at tjenesten blir utilgjengelig for Kunden i perioder. 

Monsternett garanterer en oppetid på minimum 99 prosent målet over ett år for forhold som er innenfor Monsternetts umiddelbare kontroll.

Nedetid utover dette kompenseres etter fremsatt krav fra kunden, og normalt ved tilsvarende reduksjon i leieprisen i gjeldende periode. 

Nedetid som skyldes planlagt vedlikehold hos Monsternett eller underleverandører blir

ikke tatt med i beregning av tilgjengelighet. Det samme gjelder feil på kundesiden, for eksempel ødelagt utstyr som følge av overspenning, feil bruk, uaktsomhet eller forsett fra kundens side. Det samme gjelder nedetid som følge av offentlige pålegg eller reguleringer, sabotasje, tyveri o.l.

Monsternett står ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap Kunden måtte lide på grunn av bortfall av tjenesten dersom ikke annet er avtalt skriftlig, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Monsternetts side.

Monsternett forplikter seg til å ikke videreformidle informasjon om Kundens forhold som Monsternett blir gjort kjent med gjennom forretningsforholdet, og som ikke er offentlig tilgjengelig.

9. Feil, mangler, reklamasjon med mer

Ved feil eller mangler på tjenesten, skal kunden uten ugrunnet opphold gjøre Monsternett oppmerksom på problemet som har oppstått. Kunden plikter å gi tilstrekkelig informasjon og nødvendige tilganger for feilsøking.
 

Monsternett skal raskest mulig iverksette tiltak for å rette feilen. Dersom feilen skyldes omstendigheter utenfor Monsternetts ansvarsområde kan Monsternett kreve at kunden dekker de utgifter Monsternett har hatt i forbindelse med feilsøking.

I henhold til forbrukerkjøpsloven har Monsternett rett til å forsøke å utbedre en feil to ganger før kjøpet kan heves.

Dersom kunden velger å avslutte fremfor å melde feilen og la Monsternett få anledning til å rette den, vil kunden bli fakturert for oppsigelsestid og eventuell gjenværende bindingstid. Se for øvrig punktet om fornøydgaranti for de tilfellene der dette er aktuelt.


 

10. Immaterielle rettigheter

Monsternett har opphavsrett og forvaltningsrett til alle deler av leverte løsninger og tjenester. Alle rettigheter til og rådighet over immaterielle rettigheter som programkode, oppfinnelser, design, varemerker, mønstre og opphavsrettigheter samt metode, konsepter, know-how, informasjon, data o.l., som oppstår som følge av eller i forbindelse med kunde- eller oppdragsforhold, skal ligge hos Monsternett.

Monsternett har rett til å bearbeide og foreta endringer i ethvert produkt eller tjeneste, fysisk så vel som immaterielt. Monsternett har rett til å overdra alle slike rettigheter helt eller delvis til tredjepart.


 

11. Skadesløsholdelse

Kunden plikter å holde Monsternett skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Monsternett som følge av Kundens egen bruk av tjenesten. Kunden skal i slike tilfeller ha rett til å tre inn i Monsternetts sted for å imøtegå kravet på hensiktsmessig måte, eller i samarbeid med Monsternett gis anledning til å ivareta sine interesser som om kravet var rettet mot Kunden selv. 

Dersom et slikt krav rettes mot Monsternett skal Kunden, foruten det direkte økonomiske tap Monsternett måtte lide, også dekke utgifter til bistand for å håndtere kravet på en hensiktsmessig måte samt andre utgifter som Monsternett blir påført som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav.


 

12. Endringer i vilkårene

Monsternett har rett til å endre vilkårene i denne avtalen med minimum en måneds varsel. Dette gjelder som hovedregel ikke avtaler som fortsatt er omfattet av bindingstid. Informasjon om vilkårsendringer vil bli gjort tilgjengelig via web eller e-post
 

Kun vesentlige vilkårsendringer til Kundens ugunst vil bli meddelt Kunden via post eller e-post. Ved vesentlige endringer til Kundens ugunst vil Kunden ha rett til å si opp avtalen fra den trer i kraft.
 

13. Tvister

Tvister mellom Kunden og Monsternett skal søkes løst i minnelighet.

Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan saken bringes inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. Se https://www.brukerklagenemnda.no/ for merinformasjon.