!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2014454605448880'); // Insert your pixel ID here. fbq('track', 'PageView'); $(window).on('load', function() { var _dcq = _dcq || []; var _dcs = _dcs || {}; _dcs.account = '8209758'; (function() { var dc = document.createElement('script'); dc.type = 'text/javascript'; dc.async = true; dc.src = '//tag.getdrip.com/8209758.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(dc, s); })(); });

Personvern | Privacy

(Following is our Privacy Policy. Foreign visitors, please scroll past the Norwegian text for an English version.)


Personvernpolicy for monsternett.no og tilhørende nettsteder

Informasjonsinnhenting

Monsternett.no og tilhørende nettsteder behandler flere typer informasjon om deg. Noe er obligatorisk og kan ikke slås av, mens andre deler er frivillig og kan slås av eller på etter eget ønske:

 • Obligatorisk: Informasjonsinnhenting der formålet er analyse og statistikk, at sidene fungerer som de skal og at sikkerhet og teknisk funksjonalitet ivaretas. Obligatorisk informasjonsinnhenting og behandling kan ikke skrus av. Noe av informasjonen overføres til tredjeparts verktøy som Google Analytics og GA4. Informasjon som overføres til tredjepart anonymiseres slik at du ikke skal kunne identifieres. Mer konkret informasjon som IP-adresse, sesjonslengde, tidspunkter og hvilke sider som besøkes lagres også, men dette lagres i lokale webserverlogger og overføres ikke til andre.

  Ved bestilling, utfylling av kontaktskjemaer og så videre, registreres informasjon som navn, eventuelt adresse, telefonnummer og annen informasjon som du selv velger å fylle ut.
   
 • Valgfri: Informasjonsinnhenting og -analyse til ytterligere bruk til markedsføringsformål. Typiske bruksområder er for å målrette markedsføringen til deg, eller å servere annonser på andre nettsteder om produkter eller tjenester du har vist interesse for mens du har vært på nettsidene våre. Dette for å gjøre markedsføringen mer treffsikker.

Informasjonskapsler ("cookies") brukes for å lagre informasjon eller innstillinger i den grad det er nødvendig. For eksempel må vi bruke cookies for å lagre nødvendig informasjon, eller for å lagre innstillingene dine slik at vi husker dem, eller for eksempel i forbindelse med bestillingsprosesser, bruk av kontaktskjemaer, "Min side" og lignende.

Mer om cookies

Hvis du ønsker, kan du selv forhindre at enkelte typer av informasjon blir registrert ved å justere innstillingene i nettleseren din. Dette går da utover det du slår av på nettsidens cookieinnstillinger (cookiebanner). For eksempel kan du slå av tredjepartscookies. Deler av websiden, for eksempel bestilling eller "Min side", vil imidlertid ikke kunne fungere uten at noen grunnleggende cookies er satt. Cookies må med andre ord være på for å bruke tjenestene på websiden. Det er ikke mulig å slå av registrering av hvilke sider som besøkes, samt IP-adressen du kommer fra.

Innsyn og sletting

Du har rett til å vite hva slags data vi har samlet inn om deg. Du kan få disse ved å henvende deg til oss. Du har også rett til å kreve sletting av data som vi ikke har bruk for. Merk at endel data allerede er anonymisert, slik at vi ikke kan slette dem siden vi ikke sporer hvem de hører til. Vi kan heller ikke slette data som er en del av en pågående leveranse, har blitt brukt til en slik leveranse eller andre data vi må beholde som følge av regelverk, forskrifter og lover eller av driftshensyn (for eksempel backup).

Deling av informasjon med utenforstående

Monsternett vil aldri videredistribuere, dele eller selge kontaktinformasjon som for eksempel e-postadresser, telefonnummer og annen kontaktinformasjon til tredjepart, med mindre dette er nødvendig for å fullføre en leveranse du selv har bedt om eller i tråd med det som er beskrevet ovenfor. Et eksempel på dette er kredittsjekk: Dersom du har bestilt en tjeneste og det skal gjøres en kredittsjekk, vil navn eller fødselsnummer brukes som oppslag hos en kredittinstitusjon for å hente ut kredittdata.

Behandlingsgrunnlag

Behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Dette kalles et behandlingsgrunnlag.

For obligatorisk innhentet og behandlet informasjon, benytter vi legitim interesse som behandlingsgrunnlag. Dette er fordi vi vurderer at opplysningene samlet sett ikke har en særlig ulempe for personvernet, og at behandlingen er reell og helt nødvendig.

For øvrig bruk av personopplysninger, benytter vi samtykke som behandlingsgrunnlag. Samtykke kan gis på forskjellige måter, for eksempel et såkalt cookiebanner. Dersom du har gitt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake. Det gjøres enklest ved å bruke den samme måten/mekanismen som da du ga samtykket. Eventuelt kan du kontakte oss for hjelp.

Kontaktinformasjon

Monsternett AS, organisasjonsnummer 992 857 870 MVA

Violgata 3A, 1776 HALDEN

Epost sendes til: info@monsternett.no

Telefon: 69701800

 

Sist oppdatert: 11. januar 2023


**************

Privacy policy for monsternett.no and associated websites

Information collection

Monsternett.no and associated websites process several types of information about you. Some of it is mandatory and cannot be turned off, while other parts are voluntary and can be turned on or off as desired:

 • Mandatory: Information collection for the purpose of analysis and statistics, ensuring that the website functions correctly and maintaining security and technical functionality. Mandatory information collection and processing cannot be turned off. Some of the information is transferred to third-party tools such as Google Analytics and GA4. Information transferred to third parties is anonymised so that you cannot be identified. More specific information such as IP address, session length, timestamps, and pages visited are also stored, but this information is stored in local web server logs and is not transferred to others.

  When ordering, filling out contact forms and so on, information such as name, address, phone number and other information you choose to fill out will be registered.
   
 • Optional: Information collection and analysis for further use in marketing. Typical use cases are to target marketing to you or to serve ads on other websites about products or services you have shown an interest in whilst on our websites. This is to make the marketing more targeted. Cookies are used to store information or settings as necessary. For example, we need to use cookies to store necessary information or to store your settings so we can retain and respect them, or for example in connection with order processes, use of contact forms, "My page" and similar.

More about cookies

If you wish, you can prevent certain types of information from being recorded by adjusting the settings in your browser. This will go beyond what you turn off on the website's cookie settings (cookie banner). For example, you can turn off third-party cookies. Some parts of the website, such as ordering or "My page", will not be able to function without some basic cookies being set. Cookies therefore need to be on to use the services on the website. It is not possible to turn off the recording of the pages visited, and the IP address you come from.

Access and deletion

You have the right to know what kind of data we have collected about you. You can obtain this by contacting us. You also have the right to demand that we delete data that we no longer need. Note that some data is already anonymised, so we cannot delete them since we cannot track who they belong to. We also cannot delete data that is part of an ongoing delivery, has been used for such a delivery, or other data we are required to retain due to regulations, laws, or operational considerations (such as backups).

Sharing information with others

Monsternett will never redistribute, share, or sell contact information such as email addresses, phone numbers, and other contact information to third parties, unless it is necessary to complete a delivery you have requested or in accordance with what is described above. An example of this is credit check: if you have ordered a service and a credit check is to be performed, your name or National Insurance Number will be used for lookup with a credit institution to retrieve credit data.

Legal basis for processing

Processing of personal information must have a legal basis to be lawful. This is called a legal basis for processing.

For mandatory information collected and processed, we use legitimate interest as the legal basis for processing. This is because we consider that the information as a whole does not have a significant disadvantage for privacy, and that the processing is necessary and relevant.

For other uses of personal information, we use consent as the legal basis for processing. Consent can be given in various ways, such as a so-called cookie banner. If you have given consent, you can withdraw it at any time. This is easiest done by using the same method/mechanism as when you gave the consent. Alternatively, you can contact us for help.

Contact information

Monsternett AS, organisation number 992 857 870 MVA

Violgata 3A, 1776 HALDEN

Email: info@monsternett.no

Phone: 69701800

Last updated: January 11, 2023